1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2013 рік

 

 

1. Повне найменування емітента

            ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

            Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

            05404268

4. Місцезнаходження

            61019, Україна, Харківська обл., м. Харкiв, пр. Iллiча, 120-А

5. Міжміський код, телефон та факс

            (057) 3763838, (057) 3763838

6. Електронна поштова адреса

            Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2014

 

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

80 (3877) газета "Бюлетень. Цiннi папери України"

 

30.04.2014

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://WWW.XERMZ.COM.UA

в мережі Інтернет

29.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

           

 

Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб  емітента:

 

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

 

   1) інформація про випуски акцій емітента

X

   2) інформація про облігації емітента

 

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

   4) інформація про похідні цінні папери

 

   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

   3) інформація про зобов'язання емітента

X

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки:

Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин:

Товариство не має лiцензiй чи дозволiв на окремi види дiяльностi.

Товариство протягом звiтного року участi у створеннi юридичних осiб не приймало.

Товариство не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

У Товариствi вiдсутня посада корпоративного секретаря.

Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств.

Iнформацiя про органи управлiння акцiонерними товариствами не заповнюється.

Товариство не розкриває iнформацiї про склад засновникiв та / або учасникiв у зв'язку з тим, що це не передбачено п.3 статтi 40 Закона України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та порушує вимоги Статтi 42 цього ж Закону.Засновникiв юридичних осiб немає.

Юридичних осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента, немає.

Дивiденди не нараховувались та не сплачувались.

Iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй Товариство не випускало.

Викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було.

Боргових цiнних паперiв, по яким би надавались гарантiї третiх осiб, товариство не випускало.

Особливої iнформацiї протягом звiтного року не було.

Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться.

Звiт про корпоративне управлiння не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство не є фiнансовою установою.

Iншої iнформацiї, що передбачена до розкриття, Товариство не має.